ศูนย์ฯ ร่วมกับ เทศบาลสุนทรภู่ จ.ระยอง สอนเยาวชนแยกขยะ พัฒนาชุมชนยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยปลัดเทศบาลฯ จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม OTOP เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

การอบรมมีคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรนำการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง รวมถึงการลดขยะด้วยหลัก 3Rs คือ Reduce-Reuse-Recycle ตลอดจนแนวทางในการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนในจังหวัดระยองในการเข้าฟังและร่วมกิจกรรมเล่นสนุก ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชุนได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th