ศูนย์ฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีและคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายปาฐกถาพิเศษโดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Prof. Moungi G. Bawendi

การบรรยายนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Quantum Dots Discovery and Synthesis: A Chemistry Nobel Journey into Illuminating Nanoscale Worlds” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นพบและการสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมดอต ตลอดจนสมบัติและการนำไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ STT 49 และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการร่วมกับจุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th