ศูนย์ฯ ร่วมกับงาน วทท. จัดวงเสวนา ‘พัฒนาวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี’

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “BCG Economy with Sustainable Materials” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเสวนานี้จัดขึ้นร่วมกับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 49 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567

วิทยากรในการเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัสสา คงนคร และ รศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนเนื้อหาที่นำเสนอนั้นครอบคลุมงานวิจัยด้านการเตรียมวัสดุดักจับคาร์บอน เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการพัฒนาวัสดุยั่งยืน แหล่งทรัพยากรหมุนเวียนและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เชื้อเพลิงและทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งล้วนจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ที่ศูนย์ฯ กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อบ่มเพาะบุคลากรวิจัยระดับสูงในด้านเศรษฐกิจ BCG ผ่านเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th