ศูนย์ฯ รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน RETA-IC2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมสนับสนุน สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ เพื่อจัดการประชุม The Rubber-Elastomer Technology Association – International Conference 2023 ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ช่วงพิธีเปิดในวันที่ 2 มีนาคม คุณฤทธิเดช แววนุกูล ผู้จัดการโครงการวิจัยอาวุโสของศูนย์ฯ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ในโอกาสที่ศูนย์ฯ ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th