ศูนย์ฯ พูดคุย ‘นาโนเทค’ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการพัฒนาเซนเซอร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ร่วมกับ ดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ หัวหน้าทีมวิจัยกราฟีน กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยนาโนเทค ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ที่ทำการศูนย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเซนเซอร์สำหรับการตรวจไมโครพลาสติก พร้อมหารือด้านความร่วมมือระหว่างกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th