ศูนย์ฯ พร้อม ศสอ. และคณะผู้เดินทางจากอเบอร์ดีน หารือวิจัยร่วมกับคณาจารย์วิศวกรรมเคมี ม.เกษตรฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และคณะผู้เดินทางจากมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน ประเทศสกอตแลนด์ ได้เข้าพบคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยได้รับการต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล หัวหน้าภาควิชาฯ

ในการนี้คณะผู้เดินทางจากอเบอร์ดีนได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับคณาจารย์วิศวกรรมเคมี ในด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงเทคโนโลยีในการลดคาร์บอนด้วยการดักจับ การกักเก็บ และการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ คณะผู้เดินทางยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าว

โดยที่ผ่านมานั้นคณะผู้เดินทางจากอเบอร์ดีนได้ร่วมกับศูนย์ฯ และ ศสอ. เพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุนนิวตันจาก The Royal Academy of Engineering แห่งสหราชอาณาจักร ในหัวข้อ “Integral Process Optimization for Sustainable Offshore-structure Dismantling Yard Operation” ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th