ศูนย์ฯ พร้อมด้วย ศสอ. และนักวิจัยอเบอร์ดีน เข้าพบอธิบดีและรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน ได้เข้าพบอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ และรองอธิบดีกรมฯ นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ และนายวรากร พรหโมบล ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยคณะนักวิจัยดังกล่าวได้ร่วมกับศูนย์ฯ และ ศสอ. ในการดำเนินโครงการเรื่อง “Integral Process Optimization for Sustainable Offshore-structure Dismantling Yard Operation” ซึ่งได้รับงบประมาณกองทุนนิวตันจาก The Royal Academy of Engineering แห่งสหราชอาณาจักร

ในวันนั้นมีการนำเสนอโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการ รวมถึงมีการนำเสนอเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งเป็นวาระที่สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญเพื่อมุ่งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ โดยผู้ร่วมประชุมได้หารือถึงแนวทางเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในเวลาต่อมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th