ศูนย์ฯ ประชุม ‘ซีพี รีเทลลิงค์’ จัดทีมพัฒนาธุรกิจมุ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรม

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์ในสถาบันที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. และ ดร.วิธวินท์ วิไลวรรณาภรณ์ ผู้แทน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
โดยคุณนุสรา จริยะสกุลโรจน์ และคุณณัฐวดี เสริมสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมหารือด้วยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เนื่องด้วยบริษัทต้องการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ในระดับอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th