ศูนย์ฯ ประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการ โชว์ผลงานทะลุเป้า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย ประธานคณะกรรมการฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ณ อาคารจามจุรี 4 ร่วมกับการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม

ในการนี้เพื่อรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ นำเสนอโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์

ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เกือบทั้งหมดในปีที่ผ่านมานั้นเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ โครงการ นักวิจัยระดับสูง การประชุมและการจัดอบรม เอกสารทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ในไทยและในต่างประเทศ รวมถึงผลผลิตในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้นด้านการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาโทและระดับหลังปริญญาเอก เศรษฐกิจหมุนเวียน การปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ การยกระดับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ฯลฯ

ตลอดจนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับจุฬาฯ และโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน โดยผลการดำเนินงานทั้งหมดล้วนมีทิศทางชัดเจนในการร่วมขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th