ศูนย์ฯ ประชุมกับคณะกรรมการบริหาร เตรียมเดินหน้าโครงการใหม่ พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ระดับอินเตอร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ ในช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อพิจารณาวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ

สำหรับปีนี้ศูนย์ฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการใหม่จำนวนหลายเรื่อง รวมทั้งโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) อันมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะของนักวิจัยให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานที่ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ BCG

ส่วนอีกเรื่องคือโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) ในด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Sustainable Materials for Circular Economy) อันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงลึก ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง และนวัตกรรมในด้านวัสดุยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน ศูนย์ฯ ยังร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง The 12th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry and The 3rd Thailand Biorefinery Symposium (ISNSC-12 & TBioS-3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีนาโน เคมีซูปราโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพ

อีกทั้งต้นปีหน้าจะมีการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง The 5th International Symposium on Polybenzoxazines (ISPBZ 2024) ร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์ดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ศูนย์ฯ ยังคงเดินหน้าทำโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงได้มีการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายเรื่อง เพื่อพัฒนานักวิจัยและผลงานวิจัยของประเทศให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th