ศูนย์ฯ ดึงศักยภาพนักวิจัย จัดตั้งโครงการ Hub of Talents พัฒนาวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เพื่อหารือกับหัวหน้าสถาบันร่วมของศูนย์ฯ ทั้ง 11 แห่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Hub of Talents : Sustainable Materials for Circular Economy เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภายใต้โครงการนี้จะมีการจัดตั้งคณะนักวิจัย ผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านวัสดุยั่งยืน รวมถึงจะมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทำวิจัยร่วมกันในด้านดังกล่าว โดยมีการสนับสนุนต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การนำเสนอผลงาน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

อีกทั้งจะมีการจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ ฐานข้อมูลนักวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย ในด้านวัสดุยั่งยืน เพื่อให้คณะผู้ร่วมโครงการนี้และผู้สนใจจากภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th