ศูนย์ฯ ชวนนักวิจัยร่วมเจาะลึกเทคนิคทดสอบการซึมผ่าน เสริมทักษะความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์วัสดุ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ร่วมกับบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “Permeability Testing: Instrumentation and Applications” ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาฯ ร่วมด้วยการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

สัมมนามีการบรรยายโดยวิทยากรของ Labthink เกี่ยวกับเทคนิคแต่ละแบบในการทดสอบสมบัติของวัสดุด้านการซึมผ่านของก๊าซต่างๆ และไอน้ำ รวมทั้งการแนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านตามมาตรฐานสากลสำหรับวัสดุ เช่น บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งช่วยยกระดับการทำวิจัยไปสู่ขั้นสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th