ศูนย์ฯ จับมือ ‘TIChE’ เซ็น MOU ยกระดับความร่วมมือด้านวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยนายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งพิธีลงนามได้จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ศูนย์ฯ และสมาคมฯ จะขยายความร่วมมือด้านวิจัย ทั้งในเรื่องการพัฒนานักวิจัยด้านปิโตรเคมีและวัสดุและการพัฒนาวิศวกรเคมี ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการแข่งขัน ความร่วมมือในเรื่องการสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมถึงความร่วมมือในเรื่องการต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรม

ทั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวงการปิโตรเคมีและวัสดุ และวงการวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับภาคการศึกษา ตลอดจนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th