ศูนย์ฯ จับมือ ‘ไทยวา’ สร้างนักวิจัยคุณภาพผ่านโครงการ บพค.

วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ต้อนรับ ดร.ประกายเพชร กิติยานันท์ Director – Specialty Business ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดของการร่วมดำเนินโครงการเรื่องการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th