ศูนย์ฯ จับมือ ‘สงวนวงษ์สตาร์ช’ ร่วมโครงการสุดต๊าช! พัฒนานักวิจัยสร้างพรีไบโอติกจากมันสำปะหลัง

วันที่ 24 พ.ค. 2565 ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชม บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด ซึ่งร่วมกับศูนย์ฯ ในโครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมพรีไบโอติกจากแป้งมันสำปะหลัง

ดร.ศุภรดา จันทรทิณ นักวิจัยหลังปริญญาเอกและผู้รับทุนโครงการฯ ได้เปิดใจกับทีมงานของศูนย์ฯ ว่างานวิจัยของตนได้เดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยตนได้รับประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรเวลาเมื่อทำงานร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีระยะเวลาจำกัดในการทำงาน และต้องนำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผลงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว

ด้านคุณพิมพ์มนิดา พิวัฒนาทักษ์ นักวิจัยพี่เลี้ยงของบริษัทสงวนวงษ์สตาร์ช ระบุถึงความสำเร็จของโครงการนี้ไว้ว่า ความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในครั้งนี้ ทำให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของทางบริษัทฯ เดินหน้าได้อย่างก้าวกระโดด เพราะดร.ศุภรดาสามารถใช้เวลาทุ่มเทกับการวิจัยได้อย่างเต็มที่ โดยทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ขณะที่โครงการนี้ทำให้ผู้บริหารของสงวนวงษ์สตาร์ชเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยระดับสูง ซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากแป้งมันสำปะหลัง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนในการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือของดร.ศุภรดา จึงนับเป็นความสำเร็จที่เกินความคาดหมายจากการทำโครงการของศูนย์ฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th