ศูนย์ฯ จับมือ ศสอ. และนักวิจัยอเบอร์ดีน เข้าหารือกับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน ซึ่งร่วมมือกันภายใต้โครงการเรื่อง “Integral Process Optimization for Sustainable Offshore-structure Dismantling Yard Operation” โดยทั้งหมดได้เข้าพบ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ กรมโรงงานฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำโครงการดังกล่าวไปนำเสนอแก่ท่านอธิบดี

นอกจากนี้ คณะนักวิจัยยังได้นำเสนอเทคโนโลยีในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันได้แก่ Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) และแนวนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากการหารือในครั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th