ศูนย์ฯ จับมือ ศสอ. – กลุ่มสภาอุตฯ สร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) และกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม (รอบปิดโครงการ) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Ballroom 2 โรงแรม S31 Sukhumvit กรุงเทพฯ

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจโรงงานจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศไทย

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ในการกล่าวเปิดงาน ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าโครงการวิจัยนี้ ได้นำเสนอภาพรวมและข้อสรุปจากการจัดทำโครงการ จากนั้นคุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมฯ ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาการจัดการกากอุตสาหกรรมในอนาคตและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ

ช่วงท้ายของสัมมนาได้มีการนำเสนอเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยของ ศสอ. ได้แก่ คุณกิติศักดิ์ สุวรรณนภาศรี และคุณศุภลักษณ์ ชัยภูริมาศ รวมถึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 70 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่สนใจ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่ความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังพบปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างผิดวิธี โดยเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นใหม่นี้จะให้ข้อมูลสถานการณ์กากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะมีการพัฒนาต่อเพื่อนำเสนอวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางสำหรับการนำกากอุตสาหกรรมเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสนับสนุนการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th