ศูนย์ฯ จับมือ ‘บพค.’ บ่มเพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอก ร่วมกับ ‘อาร์ วี คอนเน็กซ์’

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ระยะที่ 2” ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าโครงการฯ ได้เดินทางไปนำเสนอความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ณ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

ในการเดินทางไปยังอาร์ วี คอนเน็กซ์ ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากคุณพีรพล ตระกูลช่าง (Managing Director/ Manufacturing Director) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (VP Innovation R&D) โดยนักวิจัยหลังปริญญาเอกผู้รับทุนโครงการฯ ซึ่งทำวิจัยร่วมกับอาร์ วี คอนเน็กซ์ ดร.อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานเรื่องวิธีการและกระบวนการในการฟื้นฟูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

จากนั้นมีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะจากคณะตรวจผู้ตรวจเยี่ยมและผู้ทรงคุณวุฒิของบพค. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. รวมถึงมีการเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศูนย์ฯ นักวิจัยผู้รับทุน บริษัท และบพค. สำหรับพัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันต่อในระยะถัดไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th