ศูนย์ฯ จัดอบรม ‘Zero Waste School’ ให้ครูระยองฮิ!

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับสถาบันพลาสติกภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (PPP Plastics) โครงการ Chula Zero Waste และกลุ่ม Less Plastic Thailand ภายใต้การสนับสนุนโดยกลุ่ม Alliance to End Plastic Waste ในการจัดทำโครงการอบรมสร้างครูเพื่อไปสู่ Zero Waste School ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัด สพป. ระยองเขต 1 สพป. ระยองเขต 2 และโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด อปท. ระยอง รวมทั้งหมด 180 แห่ง ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการขยะและพลาสติกอย่างครบวงจรในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566

กิจกรรมในวันนั้นประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายทอดประสบการณ์จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ และการแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบบ่อยในเรื่องดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ เพื่อนำวิธีการและชุดการเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานด้าน Zero Waste School

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th