ศูนย์ฯ จัดอบรม ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ แก่นิสิตเคมี จุฬาฯ เพิ่มทักษะบัณฑิตใหม่สู่ตลาดแรงงานยุคคาร์บอนต่ำ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรใน “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566” ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ อาคารมหามกุฎ

วิทยากรของศูนย์ฯ ประกอบด้วยคุณวรุณ วารัญญานนท์ คุณนุสรา จริยะสกุลโรจน์ คุณฤทธิเดช แววนุกูล ดร.ภัสร์ชาพร สีเขียว และคุณณัฐวดี เสริมสุข ผู้ได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรและคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้นำปฏิบัติการประเมินและคำนวณตัวอย่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนผู้เข้าร่วมได้แก่คณาจารย์และนิสิตรวม 82 คน โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีสุดท้าย เพื่อสร้างทักษะให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th