ศูนย์ฯ จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย’ สนับสนุนเป้าหมายลดขยะที่ทำงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดอบรมเรื่องการจัดการขยะของเสียให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

วิทยากรประกอบด้วยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ พร้อมด้วยคุณนุสรา จริยะสกุลโรจน์ และคุณณัฐวดี เสริมสุข ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะโดยแยกประเภทให้ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการลดขยะโดยเฉพาะการลดการใช้และการใช้ซ้ำ รวมถึงเน้นย้ำถึงปัญหาขยะล้นโลกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังมีสถานที่กำจัดขยะไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดมลภาวะและก๊าซเรือนกระจก

การอบรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ ดาว เคมิคอล ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะอันมีหลากหลายประเภทที่ต้นทางให้มีปริมาณลดลงได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th