ศูนย์ฯ จัดอบรมทรงอย่างแบด! สอนนักเรียนระยองสร้างโรงเรียนแบบซีโรเวสท์!!!

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับโครงการ PPP Plastics Thailand ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยโครงการ Chula Zero Waste เครือข่าย Less Plastic Thailand และโครงการ Rayong Less-Waste ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการพลาสติกและขยะอย่างครบวงจรในโรงเรียน (Kid Camp) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด อปท. ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากที่ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูโรงเรียนในจังหวัดระยองไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

วันงานมีครูและนักเรียนจาก 16 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วม โดยวิทยากรของผู้จัดงานได้ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโดยผ่านการร่วมสนุกในกิจกรรม อาทิ เกมส์แยกขยะ บิงโกความรู้เรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม และไมโครพลาสติก การส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อสำรวจไมโครพลาสติกในทรายที่เก็บจากหาดแสงจันทร์ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นและการเขียนแผนการทำงานของกรีนทีม ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปเผยแพร่ต่อให้กับโรงเรียนของตนเอง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะพลาสติก รวมถึงตระหนักรู้ถึงความสำคัญของขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่ความกระตือรือร้นของนักเรียนในการลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะรอบตัวรวมทั้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th