ศูนย์ฯ จัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ยกระดับองค์กรในไทยให้เป็นตัวจริงด้านรักษ์โลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดงาน

เวลาต่อมาคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ในฐานะวิทยากรได้นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดก๊าซเรือนกระจก ชนิดของก๊าซเรือนกระจกและประเภทของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ วิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตลอดจนแนวทางของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ ในการอบรมยังมีการฝึกการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างความเข้าใจในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากองค์กรของตน พร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th