ศูนย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานปี 65 เฟสแรก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยวันนี้ (28 ม.ค. 65) ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ (ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์ฯ) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ (กรรมการบริหารและเลขานุการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ) ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย เพื่อหารือในหลายวาระและนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565

 

ในการดำเนินการด้านโปรแกรมวิจัย นักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ผลิตวิทยานิพนธ์รวมถึงมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนหลายเรื่อง ส่วนผลการดำเนินงานด้านอื่น ศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021 ซึ่งในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านวัสดุจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม ปีที่แล้ว

 

แม้ว่าปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้จะอยู่ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด แต่ศูนย์ฯ ก็ยังคงเดินหน้าหาความร่วมมือในการทำวิจัยกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ศูนย์ฯ มีโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ -โครงการ “มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs” โดยศูนย์ฯ เพิ่งร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Coach) เมื่อวันที่ 19-25 มกราคม ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. -โครงการ “การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ฯ ระยะที่ 2” เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้มีความพร้อมในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก บพค. ในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งอื่นด้วย เช่น สป.อว. ในโครงการปั้นดาวและโครงการอื่น ๆ ทุน วว. และทุนจากภาคเอกชน

 

และปลายปีนี้ศูนย์ฯ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials 2022 (ISFR 2022)” ซึ่งมีแผนจัดงาน ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

 

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ สู่ช่วงปีงบเดียวกันในเฟสถัดไป

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th