ศูนย์ฯ จัดปฐมนิเทศ ‘นักวิจัยทุน บพค. รุ่นที่ 3’ ต้อนรับสู่การทำงานในโลกอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดปฐมนิเทศนักวิจัยผู้รับทุนโครงการแพลตฟอร์มการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท ด้านเศรษฐกิจ BCG และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยโครงการฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงจากบริษัทในภาคอุตสาหกรรม โดยศูนย์ฯ ได้รับทุน บพค. ในโครงการพัฒนานักวิจัยนั้น ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 41 คน ในปีนี้

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้กล่าวแนะนำโครงการฯ และทีมงานศูนย์ฯ ได้ร่วมกันชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้รับทุนสามารถทำงานในระหว่างการรับทุนได้อย่างราบรื่นและสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการนี้ได้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th