ศูนย์ฯ จัดงานประชุมสนับสนุนนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ พร้อมผลักดันวิจัยตัวเร่งฯ สู่อุตสาหกรรมในอนาคต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Ppc & Petromat Symposium 2024 ภายใต้หัวข้อ “Empowering the Transformation: Energy and Material Innovations for Low Carbon Future” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ พระราม 4 โดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ร่วมกล่าวรายงาน

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากบุคคลสําคัญ นักอุตสาหกรรม และคณาจารย์ รวมถึงมีการนําเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “The Center of Excellence’s Role in Developing Talent and Brainpower for a Sustainable Society” โดยมีการนำเสนอโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังจัดการบรรยายเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตและความท้าทายสำหรับการพัฒนาการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย” ซึ่งมีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาโดย ผศ.ดร.อุทัยพร สุริยประภาดิลก ต่อด้วยเสวนาระหว่างวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ดร.ก้องเกียรติ สุริเย ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง ดร.สัญชัย คูบูรณ์ ดร.สัญญา บุญญาสุวัฒน์ และ ศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย โดย อ.ดร.ณัฐพงศ์ ซื่อวิริยพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุศาสตร์ รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะด้านพลังงานและวัสดุเพื่ออนาคตคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th