ศูนย์ฯ จัดงานปฐมนิเทศผู้รับทุน มุ่งสร้างนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้จัดงานปฐมนิเทศผู้รับทุนของศูนย์ฯ ภายใต้โครงการเรื่องการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยโครงการดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับทุน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

งานปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อมาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ร่วมกันชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้รับทุนสามารถทำงานได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th