ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม SROI Workshop ยกระดับการทำโครงการสำหรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการโครงการให้กับนักวิจัยและบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการสำคัญ” ให้แก่นักวิจัยโครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ระยะที่ 2 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ โดยช่วงเช้าของวันแรก ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม จากนั้นวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง วัฒนา และ ดร.พรมณี ขำเลิศ ได้ร่วมกันบรรยายและนำนักวิจัยฝึกปฏิบัติการกลุ่ม ในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักวิธีคิดและการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการวิจัย ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงโครงการในช่วงก่อนและระหว่างการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามความสำเร็จของโครงการจากผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ในวันที่ 16 กันยายน มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันอีกครั้ง เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัย ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งก่อนหน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการที่ตนเองทำร่วมกับบริษัท

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th