ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมให้นักวิจัยโครงการ บพค. เฟส 2 นำเสนอผลงานเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุจัดการประชุมรายงานสรุปโครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ระยะที่ 2 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และประธานในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานสรุปปิดโครงการฯ จากนั้นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกผู้ร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ได้นำเสนอผลงานที่ตนเองทำร่วมกับบริษัท โดยโครงการในระยะที่ 2 นี้ บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง ในวันดังกล่าวมีนักวิจัยพี่เลี้ยงจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานักวิจัยและบริษัทต่างๆ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาผลผลิต อันได้แก่ ต้นแบบเทคโนโลยี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้วผลผลิตที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ คือการที่นักวิจัยได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมุ่งสู่การเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th