ศูนย์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบฯ 2566 วันที่ 27 ต.ค. ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ

โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ในตำแหน่งประธาน พร้อมด้วย ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ได้นำการประชุมในวาระต่างๆ ร่วมกันกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน คณบดีและหัวหน้าภาควิชาจากสถาบันร่วมของศูนย์ฯ

ในที่ประชุมมีการรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่ทำได้เกินเป้าหมาย ทั้งโครงการวิจัย การบริการวิชาการ และผลผลิตในด้านต่างๆ … รวมถึงมีการพิจารณากลยุทธ์การดำเนินงานในระยะสั้น ที่จะเน้นมากขึ้นเกี่ยวกับการบ่มเพาะนักวิจัยระดับสูง วัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ การต่อยอดนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th