ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เยี่ยมชมบูท ‘อาร์วี คอนเน็กซ์’ ในงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ​ TDIS2023

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ได้เดินทางพร้อมด้วยคุณฤทธิเดช แววนุกูล ผู้จัดการโครงการวิจัยอาวุโสของศูนย์ฯ และผู้ประสานงานของโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อไปเยียมชมนิทรรศการของบริษัท อาร์วี คอนเน็กซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ในงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Thailand Defense Industry and Security Technology Exhibition 2023 – TDIS2023) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ – สอป. (Industry for National Defense and Security Association – INDSA) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการจัดเสวนาและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ในด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ รวมทั้งนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากอาร์วี คอนเน็กซ์ ซึ่งได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ ระบบควบคุมบังคับบัญชากองพันทหารปืนใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภาพ และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและสั่งการอัจฉริยะ

อาร์วี คอนเน็กซ์ คือ หนึ่งในบริษัทที่เคยมีความร่วมมือกับศูนย์ฯ ผ่านโครงการวิจัยเรื่องพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการป้องกันประเทศเช่นกัน โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th