ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุมกับปลัดกระทรวง อว.

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุมกับปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแกนนำ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอื่น ๆ

 

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ในฐานะปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแกนนำ 5 แห่ง และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565

 

การประชุมในวันดังกล่าวมีปลัดกระทรวง อว. เป็นประธาน โดยมีการหารือเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวนโยบายของกระทรวง อว. ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศการวิจัยของประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้ สป.อว. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญและมีความพร้อมในการผลักดันตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมายนั้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th