ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมทำเวิร์กช็อปกับ บพค. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยรับมือโลกรวน ภายใต้ ‘ธัชวิทย์’

วันที่ 30 ต.ค. 2566 ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ได้เข้าร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมคราวน์บอลรูม โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Science Alliances) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ภายใต้แพลตฟอร์มวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Science) ในมิติที่ 2 ซึ่งจะเตรียมขอการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป

การประชุมนี้นำโดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานคณะกรรมการบริหาร บพค. โดยร่วมกับผู้แทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกรวน อาทิ เทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน พลังงานทดแทน เศรษฐกิจหมุนเวียน ฯลฯ

วันดังกล่าว ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้นำเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนด้าน Frontier BCG และ Net Zero Emission ด้วยปัจจุบันศูนย์ฯ กำลังดำเนินโครงการภายใต้ทุน บพค. ในการพัฒนานักวิจัย Postdocs และ Postmasters ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นด้าน BCG ซึ่งในอดีตได้ทำสำเร็จมาแล้ว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th