ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายพิเศษในงาน ASEAN Research Integration Forum

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้บรรยายในหัวข้อ Bacterial Cellulose: Light the Way with Sustainable Materials ในสัมมนาพิเศษ ASEAN Research Integration Forum ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ณ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ในการบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยวันเดียวกันนี้ยังมี Professor Karna Wijaya จาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมบรรยายด้วยผ่านการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th