ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่แด่อธิการบดีและรองอธิการบดีจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้นำศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เพื่ออวยพรปีใหม่ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอำนวยการของศูนย์ฯ

ต่อมาคณะผู้บริหารของศูนย์ฯ ได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาฯ และกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เพื่อกล่าวคำอวยพรแด่ท่านในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th