ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขึ้นเวทีเสวนาช่วง Special Forum ร่วมกับวิทยากรชั้นนำในงาน RETA-IC2023

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้ร่วมการประชุม The Rubber-Elastomer Technology Association – International Conference 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 2566

วันที่ 3 มี.ค. มีการจัดเสวนาในหัวข้อ Special Forum : “Vision and Roadmap for Social Sustainability” ซึ่งดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงอาจารย์นักวิจัย ซึ่งมาจากบริษัทระดับประเทศและสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล เอสซีจี เคมิคอลส์ น้ำมันอพอลโล (ไทย) กลุ่มอุตสาหกรรมยาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านยางและด้านอีลาสโตเมอร์ ในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th