ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขึ้นเวที APRSCP 2022 นำตัวแทนภาครัฐและเอกชน ถกการแก้ปัญหาพลาสติกอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เข้าร่วมเสวนาในฐานะผู้ดำเนินรายการในช่วง Back to Back: Public Private Collaboration in Action ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production โดยสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งเอเซียแปซิฟิก (APRSCP) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤศจิกายน โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้ร่วมเวทีเสวนากับวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ดร.ภานุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรุงเทพมหานคร คุณมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคุณธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดระยอง

โดยมีการนำเสนอความสำเร็จและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินการภายใต้ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อนำประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th