ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าอวยพรปีใหม่แด่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ฯ ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานและกล่าวคำอวยพรปีใหม่แด่ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ในโอกาสที่ได้เข้าพบเป็นครั้งแรกในปีนี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th