ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าสวัสดีปีกระต่าย แก่ศูนย์ฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยผู้จัดการศูนย์ฯ คุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานระหว่างสองศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th