ผู้บริหารศูนย์ฯ พบปะนายกสมาคม TIChE

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ต้อนรับคุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ณ ที่ทำการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ในโอกาสที่คุณสุรเชษฐ์ได้เข้ามาร่วมพูดคุยกับศูนย์ฯ ในเรื่องความร่วมมือต่างๆ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ ศ.ดร.หทัยกานต์ และ ศ.ดร.บุนยรัชต์

ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบโล่และของขวัญที่ระลึกให้แก่คุณสุรเชษฐ์ ด้วยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISFR 2022 (11th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials 2022) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา1

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th