ปิโตรแมท สานพลังอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยโครงการด้านก๊าซธรรมชาติกับ ‘พีทีที แอลเอ็นจี’

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำประชุมร่วมกับ อ.ดร.สุทธิชัย บุญประสพ จาก ม.มหิดล อ.ดร.ภูวเดช พรอรุณธรรม จากจุฬาฯ และ ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ จาก ม.เกษตรศาสตร์ ณ ที่ทำการของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือร่วมกับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งนำโดยคุณกิติภูมิ ตั้งวงษ์พิมุข ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำโครงการวิจัยร่วมกันในด้านก๊าซธรรมชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th