ปิโตรแมท ร่วมมือ ‘เอ็ม เอฟ อี ซี’ พัฒนาเครื่องมือช่วยจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ต้อนรับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ณ ที่ทำการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชุมร่วมกัน โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ คุณวรุณ วารัญญานนท์ และคุณนุสรา จริยะสกุลโรจน์ พร้อมด้วย อ.ดร.ภูมินทร์. ถานอาจนา สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ได้หารือกับทางบริษัทฯ ซึ่งนำโดย คุณวีรบุตร รัตนภพ Strategic Business Development Manager และคุณสุวิตรา เจริญสุข Digital Sustainability Specialist
ทั้งนี้ เอ็ม เอฟ อี ซี ต้องการร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการพัฒนาเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตนเองได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th