ปิโตรแมทโชว์ความพร้อมมุ่งวิจัยผลิตภัณฑ์ไนลอนร่วมกับ ‘อูเบะ’ เพื่อความยั่งยืน

วันที่ 2 กันยายน นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและนักวิจัยของ บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด โดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำที่ประชุมหารือกับ ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล เกี่ยวกับแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือร่วมกัน

โอกาสนี้ นักวิจัยศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมพัฒนาร่วมกับทางบริษัทฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ ได้นำเสนองานวิจัยด้าน Nanocellulose Composites รวมถึง Chemical Recycling ส่วนคณะวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ และศาสตราจารย์ ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ ได้นำเสนองานวิจัยด้าน Pyrolysis ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไนลอน อีกทั้งส่งเสริมการนำไนลอนมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

โดยอูเบะมีความสนใจในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ปิโตรแมทก็มีศักยภาพในการยกระดับผลงานของนักวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และพร้อมสนับสนุนแนวคิดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th