ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาฯ ครบรอบ ๑๐๗ ปี

พิธีการช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานนี้ เพื่อทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ โดยนายกสภาจุฬาฯ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ ได้เฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมในพิธีตักบาตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th