ปิโตรแมทต้อนรับประธาน ENSERV หารืออาจารย์ในเครือข่าย ร่วมลุยโจทย์วิจัยบริษัท

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้ต้อนรับคุณธนชัช โพชนา ประธานกลุ่มบริษัท Enserv พร้อมด้วยคณะทำงานของบริษัท เพื่อประชุมร่วมกัน ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งนี้อาจารย์ในเครือข่ายของศูนย์ฯ ได้แก่ ศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ ศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์ ศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์ รศ.ดร.รัตนา รุจิรวนิช รศ.ดร.ศรุต อํามาตย์โยธิน และ อ.ดร.ศรภัทร นิยมสินธุ์ ร่วมด้วย อ.ดร.สุทธิชัย บุญประสพ ได้ร่วมหารือด้วยเพื่อนำเสนองานวิจัยที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ส่วนคุณธนชัชได้แนะนำบริษัทและโจทย์วิจัยที่สนใจ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมจับมือพัฒนาโครงการร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th