ปิโตรแมทจัด ‘คลับเฮาส์’ ชวนนักวิจัยจับเข่าคุยกันเพื่อปรับตัวให้ทันใจอุตสาหกรรมในโลกยุคใหม่

กลับมาอีกครั้งกับการประชุม ‘โครงการการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG’ โครงการที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง ภายหลังจากที่โครงการในระยะแรกประสบความสำเร็จไปแล้วเมื่อปีก่อน

โดยในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ ในปีนี้ได้รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยเป็นครั้งที่หนึ่ง พร้อมร่วมรับฟังและนำเสนอข้อคิดเห็นในช่วงของการเสวนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม จามจุรี เอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และอีกส่วนเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

งานเริ่มในช่วงเช้า โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ เป็นผู้เปิดงาน หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ ‘PETROMAT CLUBHOUSE : เปิดโลกนักวิจัยรุ่นใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้ทันใจอุตสาหกรรม’ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างนักวิจัยนำโดยวิทยากร ได้แก่ คุณธรรมนูญ เดโชพลชัย Special Director บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายปลายทางของการสร้างนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และตัวแทนของอาจารย์จากภาคการศึกษา ซึ่งเป็นผู้บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ และ ดร.กฤติยา พรใหม่ นักวิจัยรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนในโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว โดยทั้งสามท่านได้แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการวางแผนเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพให้สำเร็จตลอดชีวิตการทำงาน พร้อมกับการปรับตัวและพัฒนาทักษะให้เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.วรินธร สงคศิริ รักษาการผู้อำนวยการ บพค. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ซึ่งในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยร่วมกับอีก 11 บริษัทจากภาคเอกชนเพื่อสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ในกรอบที่สนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อสู่นักวิจัยรุ่นถัดไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th