‘ปัญจวัฒนาพลาสติก’ นำทีม 3 บริษัท จับมือ ‘ปิโตรแมท’ พัฒนากำลังคนระดับสูง

วันที่ 5 พ.ค. 65 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เยี่ยมชมบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 จ.ชลบุรี

เพื่อติดตามความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ฯ ระยะที่ 2″

โดยคุณกานต์ จินตอนันต์กุล Automotive Production Director ของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ในวันเดียวกันนี้ ศูนย์ฯ ยังได้รับฟังความก้าวหน้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ 4 ท่าน ซึ่งได้ทำวิจัยร่วมกับบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด บริษัท พีเจ เมดิคอล จำกัด และ บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จำกัด

สำหรับโครงการที่ร่วมมือกับปัญจวัฒนาพลาสติก นักวิจัย 2 ท่าน คือ ดร.ฐิตินันท์ ประดับแสง และ ดร.สุภัทร์ชัย รุจาคม ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันเครื่อง โดยมีการใช้วัสดุเส้นใยสับปะรดในการดูดซึมน้ำมัน และการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นพลาสติกรีไซเคิล

สำหรับพีเจเมดิคอล ดร.กุลริศา กันทะมัง อยู่ระหว่างการวิจัยชุดตรวจสอบอย่างง่ายสำหรับโรคหัวใจโต โดยมีแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่สามารถกำจัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางขยะ

ส่วนความร่วมมือกับธรรมานามัยเฮลท์คูซีน ดร.บุศราพร สุรจารุสาร มีแนวคิดพัฒนา Indoor Farming โดยได้นำเสนอต้นแบบโรงงานปลูกพืช อาทิ เมล่อน เห็ด ฯลฯ รวมถึงอุโมงค์ปลูกผัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ทั้งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในการทำการเกษตร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้ช่วยส่งเสริมบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรม ที่สำคัญคือเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมกับการก้าวสู่เส้นทางอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th