บุกเยี่ยมโรงเรียน MWIT พกนวัตกรรมรับมือโควิดไปโชว์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการฯ และ ดร.ทัศชา ทรัพย์มีชัย ผู้ประสานงานอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อนำผลงานนวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ไปแนะนำและสาธิตแก่ทางโรงเรียนฯ โดยมี ผศ.ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ร่วมนำผลงานนวัตกรรมไปแสดงในครั้งนี้ด้วย

โดยผลงานที่ศูนย์ฯ นำไปเสนอมีสองชิ้น ได้แก่ “Ultra We” กล่องห่วงใย ไร้เชื้อด้วยยูวีซี ซึ่งประดิษฐ์ร่วมกับ ผศ.ดร.เมธี สายศรีหยุด และ ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนอีกผลงานคือ “GermGuard” แผ่นกรองอากาศเคลือบสารสกัดเปลือกมังคุด ที่สามารถป้องกันทั้งฝุ่น PM 2.5 พร้อมต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ซึ่งเป็นผลงานของ ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ในขณะที่ ผศ.ดร.สมชาย นำผลงาน “ชุดตรวจโควิด” ไปนำเสนอในวันดังกล่าว โดยคณาจารย์ของโรงเรียนได้ต้อนรับทั้งสองศูนย์ฯ เป็นอย่างดี และให้ความสนใจในนวัตกรรมทั้งสามชิ้นเป็นอย่างมาก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th