นักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมถอดประสบการณ์ เพื่อแนะแนวทางแก่บริษัทเคมเอ็กซ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.กาวี ศรีกูลกิจ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะทำงานของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดย ศ.ดร.หทัยกานต์ และ รศ.ดร.กาวี ได้บรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยในเรื่องที่ทางบริษัทฯ ให้ความสนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th