นักวิจัยศูนย์ฯ พัฒนาถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อการเพาะเห็ด พร้อมสำหรับขายเกษตรกร

นักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพสำหรับทำถุงเพาะเชื้อเห็ด ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการวิจัยฯ ที่นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ซึ่งได้เดินทางมาประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของโครงการวิจัยฯ เพื่อประเมินผลโครงการวิจัยนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

สืบเนื่องจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ภายใต้โครงการเรื่องการสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือโครงการปั้นดาว ระยะที่ 2 นั้น ได้กำหนดให้มีการประเมินผลโครงการวิจัยฯ ที่ได้จัดทำเสร็จสิ้นไปแล้ว

โดยโครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับนำไปเพาะเห็ด และกำลังมีความร่วมมือกับเกษตรกรและบริษัทต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานจริง ตลอดจนมีการพัฒนาต่อยอดโดยต้องการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th